TAKOLE POKOJNINSKO REFORMO NAM MISLIJO PODTAKNITI

Tole pa morate prebrati in se odpraviti na upravno enoto podpisati podporo referendumu in
potem seveda iti tudi na referendum, kjer bomo glasovali proti novemu Zakonu ZPIZ-a .
Če tokrat ne bomo pokazali tem nadutežem, da nismo ovce, potem ……… pa ne jamrat ko bo prepozno!!!

16. december 2010 ob 14:29:15
V zvezi z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se govori samo o povišanju starostne meje. Vendar je to ena od manjših zaostritev; bolj strupene so druge spremembe, ki so jih tovarišice iz nekakšne objestnosti ali hudobije prešvercale v zakon. Tu naštevam samo najbolj grobe, skritih je še kar nekaj.

1. Pravico do obveznega zavarovanja na stroške države so z novim zakonom vzeli;
-vrhunskim športnikom in šahistom, ki niso zavarovani na drugi podlagi,
-brezposelnim, ki jim do upokojitve manjka do pet let;
-staršu otroka do prvega leta starosti.

2.Ukinja se možnost zavarovanja za ožji obseg pravic, po kateri je študentu ali drugemu prostovoljnemu zavarovancu tekla zavarovalna doba, če je mesečno plačeval prispevke v višini 58 evrov (24,35% od osnove v višini zajamčene plače oziroma 237,73?). Mali kmetje so plačevali samo prispevek zavarovanca po 37? na mesec.

Po novem zakonu se tudi prostovoljnim zavarovancem obračunavajo prispevki najmanj od osnove v višini polovice povprečne plače v državi kar trenutno znese 744?. Najnižji prispevek bo znašal 24,35% od te osnove oziroma 181?.

Butasti oziroma pokvarjeni kmetavzarji iz SLS so svoje glasove za zakon prodali za izjemo, da bo tudi za kmete, ki so prostovoljno zavarovani, država še naprej plačevala prispevke delodajalca. Vendar bodo tudi samo prispevki zavarovanca po novem znašali za takšne kmete po 115 ? na mesec, po starem zakonu pa samo 37 ? na mesec.

Prostovoljni zavarovanci, ki že itak nimajo denarja, več kot dvakratne podražitve zavarovanja pač ne bodo mogli prenesti. S tem bo iz zavarovanja črtanih 21.500 zavarovancev, praktično vsi kmetje, brezposelni, študentje in druge osebe brez znatnih dohodkov.

3.Osebam, ki opravljajo samostojne dejavnosti, se ukinja možnost izvzema iz obveznega zavarovanja v primerih, ko so na šolanju, ali ko imajo zanemarljive dohodke, ki ne dosegajo niti minimalne plače. Praktično to pomeni, da bodo morali odjaviti samostojno dejavnost, saj jih bo davkarija sicer obremenila s prispevki, ki presegajo vse njihove dohodke iz takšne samostojne dejavnosti. Ker davkarija enotno tretira celotno socialno zavarovanje, bodo ti reveži morali poleg najnižjega prispevka za obvezno PIZ, ki bo znašal najmanj 181? na mesec, bodo morali plačevati še podobne prispevke za zdravstveno zavarovanje.

4.Lastniki ali družbeniki podjetja se ne bodo nič več mogli zavarovati kot zaposleni, temveč samo še kot samozaposleni zavarovanci.

5.Po sedanjem zakonu lahko samostojni obrtnik ali podjetnik prejema pokojnino in mu ni treba plačevati prispevkov, če je že izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti ali je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja. To se z novim zakonom ukinja.

Do 1.1.2012 bodo morali stari obrtniki oziroma samozaposleni zapreti obratovalnice ali pa se jim bodo pokojnine nehale izplačevati in bodo namesto tega morali plačevati prispevke za socialno zavarovanje. Lovila jih bo davkarija.

6.Po novem se bodo prispevki v višini 24,35% (15,5% + 8,85%) plačevali tudi od zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, od zneska premije dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje delodajalec v korist delavca v in od zneska regresa za letni dopust. To pomeni, da se bodo vsi navedeni prejemki znižali za 24,35%. Najbolj nora je določba, da se bodo prispevki za pokojninsko zavarovanje plačevali celo od odpravnine ob upokojitvi, ki se nikakor ne more šteti v pokojninsko osnovo.

7.Ne glede na naravne nesreče, bolezni, kugo, lakoto in vojsko, ki bi zadela zavarovanca, se mu prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne odpisujejo, ne odlagajo niti ne plačujejo v obrokih.

8.Z novim zakonom se ukinja pravica do dodane dobe za čas rednega študija na višji ali visokih šolah oziroma fakultetah, za čas registrirane brezposelnosti in za čas služenja vojaškega roka.

9.Cene za dokup zavarovalne dobe so izredno visoke, pa vendar se dokupljena doba ne bo več upoštevala za ugotovitev pogojev za redno upokojitev pri nižji starostni meji. To je goljufija, saj je prispevek za dokup enak prispevku za redno zavarovanje za vse rizike pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vsi zavarovanci, ki so doslej dokupili pokojninsko dobo, so plačali visoke prispevke zato, da bi lahko prej šli v pokoj.

10.Ukinja se možnost ugodnega dokupa zavarovalne dobe za čas skrbi za otroka do treh let starosti.

11.Po veljavnem zakonu se zavarovanki ali zavarovancu zniža starostna meja za upokojitev za osem mesecev za enega otroka, za 20 mesecev za dva otroka, in za 36 mesecev za tri otroke. Za vsakega nadaljnjega otroka se znižanje starostne meje poveča za 20 mesecev. Na račun otrok se lahko zavarovanki zniža starostna meja za upokojitev največ na 56 let, zavarovancu pa do 58 let.

Po novem zakonu se očetom praktično ukinja pravica do znižanja starostne meje na račun otrok.
Verjetno se iz rasističnih ali evgeničnih razlogov ukinja pravica do znižanja starostne meje na račun otrok tudi vsem zavarovankam, ki niso hodile na višje ali visoke šole, in so zato dopolnile 38 let pokojninske dobe brez dokupljene dobe že pred dopolnitvijo visoke starosti, saj se jim ta meja zniža največ do starosti, pri kateri se lahko že itak upokojijo. Za otroke bodo odslej nagrajene samo visoko ali višje šolane tovarišice.

12.Nešolanim delavkam se tudi ukinja sedaj veljavna pravica do znižanja starostne meje za ves čas trajanja obveznega zavarovanja pred dopolnjenim 18. letom starosti, vendar največ do 55 let.
13. Pri vdovskih pokojninah je mogoče še lahko razumeti povišanje minimalnih starostnih pogojev za pet let; težko pa je razumeti, zakaj so zakonodajci vdovam povišali obvezen celibat od sedanje starosti 53 let, kar na 60 let. Po novem bodo namreč izgubile pravico do vdovske pokojnine, če bodo sklenile novo zakonsko zvezo preden bodo dopolnile 60 let. Tudi intimnega prijatelja ne bodo smele imeti. Ali bo ovajanja!

14.Zdaj je lahko vsak zavarovanec izstopil iz kolektivnega zavarovanja in dvignil vplačane premije, po novem pa bo to lahko storil šele, ko se bo upokojil, in če bo vseh vplačanih premij manj kot za 3000 ?.

15.Kot osnova za odmero pokojnine so doslej veljale cele (100%) valorizirane plače, ki jih je zavarovanec prejel v najugodnejših zaporednih 18 letih zavarovanja; po novem pa se bo za zavarovalno dobo upoštevalo le tričetrt plače (75,513%) iz najugodnejših 27 od 30 zaporednih let zavarovanja.

S fiksiranjem faktorja za redukcijo pokojninske osnove na 75% valoriziranega povprečja plač, so v novem zakonu ukinili doslej veljaven mehanizem za odpravljanje razlik med prej in kasneje odmerjenimi pokojninami. Če bo novi zakon veljal dlje, kot je tega vreden, bo to pripeljalo do velikih anomalij.

16. Lestvica za odmero pokojnine glede na pokojninsko dobo je izjemno zakomplicirana in bo oškodovala zavarovance, ki so do 1.1.2000 dopolnili več kot 25 let pokojninske dobe.

17.Ukinja se bonus na delovno dobo v obliki višjih odmernih stopenj (višjih od 1,5%) za delovno dobo daljšo od polne delovne dobe. Zdaj je dobil moški za 41. leto, ženska za 39. leto zavarovalne dobe 3%, po novem pa le 1,5%.

18. Ukinjajo se bonusi za odložitev pokojnine po dopolnjenem 63. (moški) oz. 61. (ženska) letu starosti, ki so doslej znašali po 0,3% za vsak mesec odložitve.

19.Izplačevanje 20% odmerjene predčasne pokojnine zavarovancem, ki še naprej ostanejo v zavarovanju, je lari fari, saj se jim v tem letu čas takšnega zavarovanja ne bo upošteval za novo odmero pokojnine. Če se bodo kasneje upokojili, pa magari pri 70 letih, se jim bo vseeno izplačevala predčasna pokojnina z vsemi odbitki, kot so bili določeni takrat, ko je bila prvič odmerjena.

20.Z novim zakonom se bistveno večajo kazni zaradi predčasne upokojitve, saj se pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in osnovo, za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve 65 let starosti trajno zmanjša za 0,3 %. Po sedaj veljavnem zakonu se v določenih primerih pokojnina za vsak manjkajoči mesec zniža samo za 01%.

21. Po novem zakonu bodo z malusi po 0,3% za vsak mesec, ki jim manjka do starosti za polno pokojnino, kaznovani tudi delavci, ki se morajo predčasno upokojiti zaradi brezposelnosti ali invalidnosti. Po veljavnem zakonu v teh primerih ni odbitkov.

22.Sistem usklajevanja pokojnin je trapast in nepregleden. Upokojenci so ogoljufani za rast plač v januarju, saj bodo vsakoletne valorizacije veljale samo od februarja dalje.

23. Ukinja se pravica do invalidnine za telesno okvaro, ki so jo doslej lahko pridobili slepi, gluhi, ali drugače prizadeti invalidi, in je znašala do 100 ? na mesec. Starim prejemnikom se zamrzne.

24.Ukinja se pravica do odpravnine za vdove zavarovancev ali upokojencev, ki po njihovi smrti niso upravičene ali ne izberejo pravice do vdovske pokojnine.

25.Ukinja se pravica do posmrtnine po smrti zavarovanca ali upokojenca;

26.Ukinja se pravica do državne pokojnine za nove upravičence, starim prejemnikom se državne pokojnine zamrznejo;

Marija Ribič

WordPress Themes