Prvi dan novega zakona o delu na črno z vsemi topovi nad kršitelje

Nadzorniki z odredbo sodišča lahko pregledujejo tudi stanovanja.

Število nadzorov

Leta 2012 je bilo opravljenih 256 nadzorov nad delom na črno, 131 leta 2013, do 31. julija letos so jih opravili 89. V istem obdobju so bile dodatno ugotovljene davčne obveznosti v višini 3,8 milijona evrov. V obdobju od leta 2012 do 31.7 2014 so inšpekcijske službe prejele 181 samoprijav, od tega 86 leta 2012, 65 leta 2013 in do 31. julija letos 30.

Ljubljana – Danes začenja veljati nov zakon o delu in zaposlovanju na črno. Inšpektorji bodo na terenu 24 ur na dan, vse dni v tednu, tudi ob praznikih. Poostren nadzor bo nad vsemi storitvenimi dejavnostmi, še posebno nad sezonskimi deli, kjer je možnost za kršitve večja.

Z mobilnimi enotami, ki jih sestavlja 171 inšpektorjev, bodo posebej pozorno spremljali dejavnosti kot so: inštrukcije, varstvo otrok, osebne športne trenerje, pomoč v gospodinjstvu, čiščenje objektov, kozmetične storitve, prodajo na sejmih, turistično vodenje ipd., pri čemer na finančni upravi zagotavljajo, da bodo vsi deli Slovenije enako obravnavani, ne glede na velikost krajev.

Finančni inšpektorji se bodo v nadzor dela in zaposlovanja na črno vključevali po potrebi, vendar bo njihovo delo v prvih dneh bolj intenzivno. Že v začetku bodo uporabljali vsa pooblastila, ki jih imajo po zakonu o finančni upravi. V nadzoru bodo ugotavljali dejansko stanje glede na naravo dela ter razmerje do naročnika ali kupca blaga oziroma storitev. Preverjali bodo status oseb, ki opravljajo določeno dejavnost, obseg dela in druge okoliščine, ki lahko privedejo do kršitev.

Na finančni upravi opozarjajo, da mora biti v primerih, ko delavci opravljajo delo pri delodajalcu na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, izvod pogodbe ves čas na lokaciji, kjer se to delo opravlja. Gre namreč za novost, s katero bodo zmanjšali verjetnost, da se pogodbe napišejo naknadno.

Noben prostor ni »varen«

Finančna uprava ima pooblastilo, da lahko nenajavljeni vstopijo na vsa zemljišča in v vse objekte in poslovne prostore, ki se uporabljajo za opravljanje poslovne dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, pri čemer se za poslovne prostore štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je zavezanec določil kot svoj sedež oziroma kot lokacijo, na kateri opravlja dejavnost.

Inšpektorji bodo lahko vstopali tudi v stanovanja in zasebne prostore, vendar le z dovoljenjem lastnika oziroma z odločbo pristojnega sodišča, če bo obstajal utemeljen sum, da v stanovanju poteka dejavnost oziroma se v njem opravljajo dela, ki so v nasprotju z novim zakonom. Predlog za izdajo odredbe lahko vloži prekrškovni organ, ki je pristojen za izvajanje zakona, vendar na finančni upravi priznavajo, da bo šele praksa pokazala, v kakšnih primerih se bodo inšpekcijske službe posluževale tega ukrepa in koliko časa bo trajalo, da bo prekrškovni organ pridobil odredbo sodišča.

Nadzor nad oglaševanjem

Nov zakon je poostril tudi nadzor nad oglaševanjem dela na črno. Po novem je prepovedano naročanje, objavljanje in posredovanje oglasov in oglasnih sporočil v tiskanih in elektronskih medijih, če pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba, delodajalec ali posameznik ponuja delo na črno. V praksi gre v teh primerih najpogosteje za oglaševanje dela, ki ni registrirano ali se neka dejavnost opravlja še preden je sklenjena civilnopravna pogodba.

»Za nadzore nad nedovoljenim oglaševanjem bomo tekoče spremljali medije, v katerih se pojavljajo oglasi. Sledili bomo tudi oglasom na oglasnih panojih, na oglasnih deskah v javnih prostorih in oglasom, ki jih delodajalci mečejo v poštne nabiralnike,« so pojasnili na finančni upravi.

Inšpekcijske službe bodo obravnavale vse prijave, ki jih sprejemajo na elektronski naslov prijave.fu@gov.si. Pričakujejo, da jim bodo informacije posredovala tudi strokovna združenja in zbornice, ki so v preteklosti izrecno poudarjali, da je na tem področju premalo nadzora.

WordPress Themes