PREKOPIRANO S FB-JA OD Tomi Pucihar edited a doc. 19. februar 2013

Zdrava prehrana po Jezusu iz Nazareta

Pred nekaj leti sem v neki tuji reviji zasledil zanimiv članek, v katerem je govora o pravilni prehrani, kakor je to učil Jezus Kristus, zato sem ga fotokopiral. V članku tudi piše, da se ti napotki o pravilni prehrani navajajo samo na dveh koncih sveta: v Vatikanu in v Kraljevski knjižnici Habsburžanov na Dunaju. Svoje mesto niso našli v Bibliji (ali pa so jih namenoma izločili?), zato so popolnoma nepoznani širši javnosti. Menim, da imajo ljudje v poplavi različnih nasvetov za zdravo prehrano pravico izvedeti pravo resnico, zato sem sklenil članek prevesti. Spremno besedo sem skrajšal in priredil, Jezusov govor pa je dobesedni prevod. Izbor besed je prilagojen zavesti poslušalcev izpred 2000 let. Pa si poglejmo njegov nauk!

“Jaz vam pravim, ne ubijaj ne ljudi ne živali pa tudi ne hrane, ki gre v tvoja usta.Ker, če jeste živo hrano, vas bo ona oživela, če pa ubijate s svojo hrano, bo mrtva hrana tudi vas ubila. Ne bodite nori kot kmet, ki je svojo zemljo posejal s kuhanim, zmrznjenim ali gnilim semenom. Ker resnično vam povem, živite samo od ognja življenja in ne pripravljajte svoje hrane na ognju smrti, ki ubija vašo hrano, vaša telesa in vaše duše.”

Jezus nas tukaj uči ne samo o vegetarijanstvu, ampak tudi o nujnosti, da se hranimo s surovim sadjem in zelenjavo. Tu je razlaga:

“Ker vaše telo je to, kar jeste, in vaš duh to kar mislite. Ne jejte zato ničesar, kar je ubito z močnejšim ognjem od ognja življenja. ln zato pripravljajte in jejte vse plodove dreves, vse rastline s polj in vse mleko živali, ki je dobro za jed. Kajti vse to je dozorelo z ognjem življenja, vse to so darovi angelov naše matere Zemlje. Naj angeli Božji pripravijo vaš kruh. Polijte vašo pšenico, da angel vode vstopi vanjo. In tedaj jo postavite na zrak, da jo angel zraka lahko objame. In postavite jo od jutra do večera na sonce, da se angel sončeve svetlobe lahko spusti nanjo. In blagoslov treh angelov bo naredil, da bo klica življenja vzklila v vaši pšenici. Tedaj zmečkajte zrna in napravite tenak kruh. Postavite ga ponovno na sonce takoj, ko se pojavi, in obrnite opoldne ter pustite do sončevega zahoda. Isto sonce, ki z ognjem življenja naredi, da pšenica raste in klije, mora z istim ognjem speči vaš kruh. Tako jejte z rnize božje sadje z dreves, zrna in rastline s polj, mleko živali in čebelji med. Hrana, ki jo jeste z obilne mize božje, daje moč in mladost vašemu telesu in nikdar ne boste videli bolezni. Ker hrana božja je hranila Metuzalema in resrlično vam povem, če živite prav tako, kot je on živel, tedaj bo Bog živih dal dolgo življenje na Zenrlji, kot je bilo njegovo. ”

Vegetarijanstvo kot način prehrane je šele nedavno širše sprejeto, medtem ko prehrana s surovim sadjem in zelenjavo še ni. Ezoteriki pravijo, da so plodovi žit in sadja po svoji naravi izpostavljeni počasnemu razpadanju. Vsak košček vsebuje veliko količino etra, ki jih dalj časa ohranja sveže in nepokvarjene. Zato je zelo majhna nevarnost okužbe preko rastlin, nekatere pa celo ščitijo pred gnitjem. Predvsem limona in ananas, kralj vseh plodov, ki preprečujeta gnitje. Plodovi rastlin nam čistijo organizem, ananas pa je najbolj poznano sredstvo za prebavo. Jezus dalje uči:

“Jejte vse čisto takšne, kakršne se nahajajo na mizi matere Zemlje. Ne kuhajte niti ne mešajte hrane eno z drugo. Zadovoljite se z dvema do tri vrste hrane, katero boste zmeraj našli na mizi matere Zemlje. In ne hitite, da pojeste vse, kar vidite okoli sebe, ker resnično vam povem, če zmešate vse vrste hrane, bo v vašem telesu nastala neskončna vojna in ne bo več miru. Ko jeste, nikar ne jejte do sitosti. Živite z duhom in se uprite željam telesa. Vaš post je vedno ugoden v očeh angelov božjih. Naj teža vaše dnevne hrane ne bo manjša od pol kilograma, pazite pa tudi, da ne preseže kilograma. Ne otežujte delo božjih angelov v vašem telesu s prepogostim hranjenjem. Resnično vam povem, tisti, ki je več kot dvakrat na dan, dela v sebi delo Satanovo. Jejte samo, kadar je sonce visoko na nebu in ko zaide.”

Nasproti našim ustaljenim prepričanjem, da je zdravo jesti zgodaj zjutraj, na primer pred odhodom na delo, najnovejše raziskave kažejo, kako jutranja aktivnost brez hrane čisti organizem oziroma mu omogoči, da sam uniči škodljive sestavine hrane ki jo vnašamo v sebe. Dalje govori:

“Jejte pšenico, najpopolnejšo med rastlinami, ki nosijo seme; sladko grozdje, da vam njegov sok služi za pitje; smokve, ko drevje ne rodi plodov; mleko živali, kar je tudi zaradi njih Bog dal rastline poljem. Ne jejte nečiste hrane, prinešene iz daljnih dežel, ampak zmeraj jejte tisto, kar vaše drevje nosi, ker Bog daje vsakemu narodu takšno hrano, kakršna mu ustreza.”

Tu je citiran eden od osnovnih principov makrobiotike. Kar sledi, bi vam predpisal vsak zdravnik, če bi se pritoževali zaradi želodčnih motenj. Samo besednjak bi bil malo drugačen:

“In ko jeste, imejte nad sabo angela zraka, pod sabo angela vode. Dihajte globoko in dolgo ves čas svojih obrokov, da bo angel zraka blagoslovil vaš obrok. In dobro prežvečite hrano z zobmi, da se bo spremenila v tekočino, da jo angel vode spremeni v kri v vašem telesu. In jejte počasi, kot da je to molitev, ki jo molite k Bogu. Ne jejte v žalosti ali jezi ali brez želje, ker vse, kar tedaj pojeste, postane strup v vašem telesu. In nikoli ne sedajte za mizo božjo, preden vas ne povabi angel apetita. In ne pozabite, da je vsak sedmi dan svet in posvečen Bogu. Šest dni hranite svoje telo z darovi matere ZemIje, toda sedmi dan posvetite svoje telo nebeškemu očetu. Bog vam bo dal dolgo življenje na Zemlji.”

Jezusove besede o vegetarijanstvu imajo svoj globok moralni nauk. Ubijanje živali zaradi njihovega mesa je uboj, vsi, ki meso kupujejo v mesnicah, pa so naročniki uboja.Če bi vsakdo moral iti v klavnico, v rokah držati krvavi nož in z njim ubijati prestrašene živali, kako dolgo bi še jedli meso? Verjetno ne dolgo. Zato nehajte jesti meso in ubijati že danes! Zavedam se, da bo to pisanje izzvalo različne polemike; tako pozitivne kot negativne. Nikogar ne mislim prepričevati o pravilnosti napisanega. Kdor bo gledal s srcem, bo dojel resnico!

Samo Kos ; pisma ; Misteriji ; št 103

A healthy diet according to Jesus of Nazareth

A few years ago I found in a foreign magazine an interesting article, in which the speech about proper nutrition is, as it was taught by Jesus Christ. The article also says that these tips on correct nutrition are mention only at the two ends of the world, Vatican Library and the Royal Habsburg Library in Vienna. Its position is not found in the Bible (or are being deliberately excluded?), and therefore are completely unknown to a wider public. I think that there are people in the flood of different advices for a healthy diet right now, wanting to know the truth, and that is why I have decided to have article translated. Let’s look at his doctrine!
— “I say to you, do not kill, not animals and also not food, which goes in your mouth. Because if you eat alive food, you will be revived, however, if you kill your food, it’s dead food, it will even kill you. Don’t be foolish as the farmer sowed with cooked, frozen or rotten seed. Because I really like to tell you, you live only from fire of life and do not prepare your food on the fire of death that kills your food, your body and your soul.”
Jesus here teaches us not only about veganism, but also on the need to keep with raw fruit and vegetables. Here is the explanation:
“Because your body is what you eat, and your spirit is what you think. Therefore do not eat anything that was killed with a stronger fire from fire of life. Therefore prepare and eat all fruits of trees, all plants from the fields and all milk from animals, which is good for a dish. Because this is all it was realized with fire of life, these are all gifts of angels of our mother Earth. Angels of God are to prepare your bread. Spray your wheat, that angel of water enters into it. And then place it on air, it can be embraced by angel of air. And place it from morning to night on the sun, that the angel of light can be put on it. Three angels, blessings will do that will call life to be germinated in your wheat. Then mash beans and make a thin bread. Put it back on the sun as soon as it occurs, and turn at noon and leave it to evening. The same sun that makes life with fire, that the wheat is growing and sprouting, must to the same fire bake your bread. So eat from Gods table fruit from the trees, grains and plants with fields, milk animals and bees honey. Food which is eating with an abundant table of God, gives strength and youth to your body and never you will see a disease. Because the food is divine and it supported Methuselah, let me tell you, if you live, just as he lived, then God will give you live a long life on Earth, as was his.
Eat all clean such as can be found on the table Mother Earth. Do not cook food nor do not mix with one another. Be satisfied with two to three types of food, which you will always find on the table Mother Earth. And don’t rush to eat everything you see around you, because I really like to tell you, if you mix all kinds of food, it will be in your body created infinite war and there will be no more peace. When you eat, don’t eat to satiety. You live with the spirit and the body, so resist desires. Your fasting is still favorable in the eyes of angels. Let your daily weight of food be not less than half a kilogram, be careful, however, not to exceed 1 kilogram. Do not harden work of God’s Angels in your body with too frequent feedings. I really have to tell you, the one who eats more than twice a day, is doing a Satanic job inside the body! Eat only when the sun is high in the sky, and on sunset”

Opposite of our established beliefs that it is healthy to eat early in the morning, for example, before departing for the work, the latest research shows how morning activity without food purges organism or to enable it to destroy harmful food ingredients that you put into yourself.
Furthermore speeches:
“Eat wheat, most complete between plants that bear seeds; Sweet grapes to his juice serves for drinking; figs, when trees not born fruit; milk of animals, for them also God gave plants to the field. Do not eat impure food, discovered from distant countries, but always eat what your trees bear, because God gives every nation its kind of food.””

Here is quoted one of the basic principles of macrobiotics. What follows, i would prescribe any doctor, if they complained about stomach disorders. Only vocabulary would be a little different: ”

“And when you eat, keep air Angel above, Angel of water below. Breathe deeply for a long time and all the time, so that meals are blessed by Angels. Do not eat in sorrow or in rage or without desire, because everything that you eat like that, becomes a poison in your body. And never sit for table God, before you do not invite angel appetite. ”

WordPress Themes