Poglejte seznam, kako varčuje gospa Bratušek, ter kaj so pred njo počeli Pahor, Janša, …

Spodaj še enkrat objavljam seznam delovnih teles in komisij, ki jih naša država neobhodno “nujno” potrebuje.

V javnem sektorju je zaposlenih več kot 160.000 ljudi. Slovenski davkoplačevalci samo za njihove plače odštejemo kar 40% državnega proračuna. Je potem nenavadno, da zmanjka denarja za socialo, razvoj, ….

V dobrih dveh desetletjih se je na krmilu slovenske vlade zamenjalo šest predsednikov, število zaposlenih v državni upravi pa se je nekajkrat povečalo. Vsaka vlada pripelje nove kadre in službe obdržijo vsi kadri iz prejšnjih vlad. Če bi bilo možno, da bi šlo po tem programu naprej, bi na koncu bili vsi državljani zaposleni v Javni upravi.

Torej, poglejte si spodnji seznam komisij in delovnih teles, ki so bila ustanovljena pri vladi in ministrstvih in se financirajo iz proračuna!
Vsa te komisije v večini potrebujejo vodjo oddelka, sekretarja, podsekretarja, razno razne višje uslužbence itd.  in vse to plačujemo tisti, katerim se zaradi “varčevanja in nujnega zmanjšanja proračuna” jemljejo pravice, zmanjšujejo plače in se nas potiska v revščino! Tukaj pa so neto plače 2.000 EUR in več !!!

Komisije, delovna telesa
1. SLOVENSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO
2. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA
3. MEDRESORSKA DELOVNA KOMISIJA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
4. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA MEDNARODNO HUMANITARNO PRAVO
5. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVALIDE
6. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
7. SVET ZA INTEGRACIJO TUJCEV
8. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO
9. STROKOVNI SVET ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE MLADIH
10. SVET ZA TURIZEM
11. STROKOVNI SVET ZA PROTIPOTRESNE UKREPE
12. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VPRAŠNJA NARODNIH SKUPNOSTI PRIPADNIKOV NARODOV NEKDANJE SFRJ V SLOVENIJI
13. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO STROKOVNIH IN
PRAVNIH TEMELJEV ZA NADALJNE POGOVORE Z ITALIJANSKO STRANJO O
VPRAŠANJU VRAČANJA KULTURNIH DOBRIN, UMETNIŠKIH DEL, ARHIVOV TER TER
KATASTRSKIH IN ZEMLJIŠKIH KNJIG IZ ITALIJE V SLOVENIJO
14. DELOVNA SKUPINA ZA TEHNIČNO KOORDINACIJO
ZUNANJEPOLITIČNIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
15. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA DELOVANJE REPUBLIKE
SLOVENIJE V NATU
16. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA FRANKOFONIJO
17. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA VPRAŠNJA NASLEDSTVA
18. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA VSTOP REPUBLIKE SLOVENIJE
V ORGANIZACIJO ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)
19. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA
OSEBNO IN LAHKO OROŽJE (OLO)
20. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SVET EVROPE
21. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PREDLOGA BESEDILA
ZAKONA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH MEDNARODNIH ORGANIZACIJ S SEDEŽEM
V REPUBLIKI SLOVENIJI
22. DELOVNA SKUPINA ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE, VEZANE NA
IZGRADNJO HIDRO ELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI
23. KOMISIJA VLADE RS ZA ODPRAVO VZROKOV IN POSLEDIC VSEH
VRST NELEGALNIH POSEGOV V PROSTOR IN KOPOV MINERALNIH SUROVIN
24. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA IZVAJANJE
KONVENCIJE O VARSTVU ALP – ALPSKA KONVENCIJA
25. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA UREDITEV IZVAJANJA DRŽAVNE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S STRANSKIMI ŽIVALSKIMI PROIZVODI
KATEGORIJE 1 IN 2
26. SLOVENSKI KOMITE ZA VPRAŠANJA SPREMEMBE PODNEBJA
27. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA OBLIKOVANJE STALIŠČ REPUBLIKE
SLOVENIJE DO PROBLEMATIKE PLINSKIH TERMINALOV V TRŽAŠKEM ZALIVU IN
NJEGOVEM OBALNEM OBMOČJU
28. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA URESNIČEVANJE OKVIRNEGA
SPORAZUMA O SAVSKEM BAZENU NA DELU SAVSKEGA BAZENA NA SLOVENSKEM
OZEMLJU
29. MEDRESORSKA STROKOVNA KOMISIJA ZA PREGLEDOVANJE IN
OCENJEVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO INFRASTRUKTURNH
UREDITEV HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI
30. MEDRESORSKA SKUPINA ZA PODNEBNE SPREMEMBE
31. DELOVNA SKUPINA ZA PROSTORSKE REŠITVE UMEŠČANJA
PREDNOSTNIH NACIONALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV V PROSTOR
32. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PODROČJE PROTIDOBAV
33. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IMPLEMENTACIJO DIREKTIVE
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2006/123/ES O STORITVAH NA NOTRANJEM
TRGU
34. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA BOJ PROTI PIRATSTVU IN
PONAREJANJU NA PODROČJU INTELEKTUALNE LASTNINE
35. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNI SKUPNOSTI
36. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DIALOG Z VERSKIMI
SKUPNOSTMI
37. SVET ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
38. PROGRAMSKI ODBOR ZA OBRAVNAVO IN OBLIKOVANJE STRATEŠKIH
USMERITEV SID BANKE IN DRUGIH RAZVOJNIH FINANČNIH IN IZVEDBENIH
INSTITUCIJ
39. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA USTANOVITEV URADA ZA
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM
40. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA BOJ PROTI TRGOVINI Z
LJUDMI
41. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVEDBO DOKONČANJA
PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURE ENOTNEGA DIGITALNEGA RADIJSKEGA
OMREŽJA DRŽAVNIH ORGANOV REPUBLIKE SLOVENIJE
42. MEDRESORSKA PROJEKTNA SKUPINA, KI BO PRIPRAVILA JAVNI
RAZPIS ZA IZBIRO SOVLAGATELJA IN OPERATERJA ENOTNEGA DIGITALNEGA
RADIJSKEGA OMREŽJA DRŽAVNIH ORGANOV (TETRA)
43. NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA SODELOVANJE REPUBLIKE
SLOVENIJE V EVROPSKI MIGRACIJSKI MREŽI
44. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA REALIZACIJO PROJEKTA
USTANOVITVE NACIONALNEGA PREISKOVALNEGA URADA
45. PROJEKTNI SVET ZA REALIZACIJO PROJEKTA USTANOVITVE
NACIONALNEGA PREISKOVALNEGA URADA
46. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAKONA O MEDNARODNI ZAŠČITI
47. PROJEKTNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PROJEKTA
ELEKTRONSKE OBJAVE JAVNIH NAROČIL
48. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SODELOVANJE Z URADOM
EVROPSKE KOMISIJE ZA BOJ PROTI GOLJUFIJAM ( OLAF)
49. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA
PROGRAMA FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA
50. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA ELEKTRONSKA JAVNA
NAROČILA
51. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG
NA PODROČJU PROSTEGA PRETOKA KAPITALA V PROCESU VSTOPANJA REPUBLIKE
SLOVENIJE V ORGANIZACIJO ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)
52. DELOVNA SKUPINA ZA REORGANIZACIJO IN PRIPRAVO CURS NA
VSTOP HRVAŠKE V EU
53. DELOVNA SKUPINA ZA PREGLED IZVAJANJA PRILOGE G SPORAZUMA
O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA
54. STROKOVNA KOMISIJA ZA PRESOJO UTEMELJENOSTI SKLEPANJA
PORAVNAV
55. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA
OGRODJA KVALIFIKACIJ SKLADNO Z EVROPSKIM OGRODJEM KVALIFIKACIJ
56. STROKOVNA SKUPINA ZA REDAKCIJO SLOVENSKIH BESEDIL
MEDNARODNIH AKTOV, KI SE OBJAVLJAJO V URADNEM LISTU REPUBLIKE
SLOVENIJE
57. KOMISIJA ZA PRAVNO REDAKCIJO SODB SODIŠČA EVROPSKIH
SKUPNOSTI IN SODIŠČA PRVE STOPNJE
58. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NAČRTA DEJAVNOSTI ZA
OBVLADOVANJE MLADOLETNIŠKEGA NASILJA
59. KOMISIJA ZA REŠEVANJE VPRAŠANJ PRIKRITIH GROBIŠČ
60. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZBIRO MODELA STATUSNIH IN
ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB DRUŽBE DARS, D.D.
61. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA KOORDINACIJO IN NADZOR NAD
IZVAJANJEM RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU VARNOSTI CESTNEGA
PROMETA ZA OBDOBJE 2007-2011 (SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST
62. KOORDINACIJA SLUŽB NA MORJU
63. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PODROČJE PRIPRAVE
BOLJŠIH PREDPISOV IN ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR
64. VLADNA POGAJALSKA SKUPINA
65. DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE FINANČNIH UČINKOV PLAČNEGA
SISTEMA
66. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA PREGLED SISTEMA
JAVNEGA NAROČANJA IN PRIPRAVE PREDLOGOV UKREPOV IN SPREMEMB
ZAKONODAJE
67. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA OPTIMIZACIJO IN RACIONALIZACIJO
POSLOVNIH PROCESOV V JAVNEM SEKTORJU
68. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO USTREZNE REŠITVE GLEDE
NADALJNJE UPORABE LETALA FALCON 2000 EX PO PRENEHANJU NAJEMNE POGODBE
69. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA USKLAJEVANJE
PRIPRAV ZA ZAŠČITO KRITIČNE INFRASTRUKTURE
70. MEDRESORSKA OPERATIVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE NALOG,
DOLOČENIH Z DRŽAVNIM NAČRTOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB UPORABI OROŽIJ
ALI SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE V TERORISTIČNE NAMENE OZIROMA
TERORISTIČNEM NAPADU S KLASIČNIMI SREDSTVI
71. PROJEKTNA SKUPINA ZA IZBOLJŠAVO KAKOVOSTI V JAVNEM
ZDRAVSTVU
72. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAKONA O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
73. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVEGA
PERIODIČNEGA NAČRTA RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE
MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH
74. DELOVNA SKUPINA ZA USKLAJEVANJE PRIPRAVE PROJEKCIJ JAVNIH
IZDATKOV, KI SO POSLEDICA STARANJA PREBIVALSTVA
75. RAZVOJNO-POSLOVNI SVET ZA SLOVENCE PO SVETU
76. EKSPERTNA SKUPINA ZA VPRAŠANJA VARNOSTI V ZVEZI S
KANDIDATURO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SEDEŽ NADZORNEGA ORGANA GALILEO
(GSA GALILEO SUPERVISORY AUTHORITY)
77. DELOVNA SKUPINA ZA ZUNANJE ODNOSE
78. DELOVNA SKUPINA ZA MEDNARODNO RAZVOJNO POMOČ
79. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRORAČUN
80. ODBOR ZAPRTEGA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA ZA JAVNE
USLUŽBENCE V REPUBLIKI SLOVENIJI
81. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA USKLAJEVANJE UKREPOV RAZVOJNE
PODPORE POMURSKI REGIJI
82. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE KONVENCIJE O
VAROVANJU IN SPODBUJANJU RAZNOLIKOSTI KULTURNIH IZRAZOV
83. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA NADALJEVANJE IN EVALVACIJO
PROJEKTA NPU
84. DELOVNA PODSKUPINA ZA PODROČJE NORMATIVNE UREDITVE
85. DELOVNA PODSKUPINA ZA PODROČJE KADROV, DELOVNO PRAVNEGA
STATUSA, MATERIALNO-TEHNIČNE PODPORE IN INFORMACIJSKE OPREME
86. DELOVNA PODSKUPINA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA IN
USPOSABLJANJA
87. DELOVNA SKUPINA ZA PODROČJE PROTOTIPNIH REŠITEV
88. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA NAČRTA
ZA IZVAJANJE RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA OZN 1325 IN 1820 O ŽENSKAH,
MIRU IN VARNOSTI IN AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ITVAJANJE RESOLUCIJ
VARNOSTNEGA SVETA OZN 1539 IN 1612 O OTROCIH V OBOROŽENIH SPOPADIH
89. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA VODENJE PROJEKTA IZGRADNJE
NOVO NAČRTOVANE STAVBE NUK II
90. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA USKLAJEVANJE UKREPOV RAZVOJNE
PODPORE POMURSKI REGIJI IN POKOLPJU
91. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PROJEKT NORDIJSKI CENTER
PLANICA
92. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE
OBLIKOVANJA IN DELOVANJA SPODBUJEVALNO RAZVOJNE PLATFORME
93. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE SPREJETIH ZAVEZ
NA 5. MINISTRSKI KONFERENCI O OKOLJU IN ZDRAVJU EVROPSKE REGIJE
SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE
94. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO MODELA
FINANCIRANJA INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV PO MODELU JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
95. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZBIRO OBLIKE BODOČNIH
STATUSNIH IN ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB DRUŽBE DDC SVEOVANJE
INŽENIRING, D.O.O.
96. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA ZADEVE OECD NA
OPERATIVNI RAVNI
97. KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA PRIPRAVO STALIŠČ DO NASLEDNJE
FINANČNE PERSPEKTIVE EU 2014+
98. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV MOŽNOSTI
POSEBNEGA UPOKOJEVANJA POLICISTOV
99. DELOVNA SKUPINA “ZUNANJI ODNOSI”
100. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PROBLEMATIKO MLADOLETNIKOV
BREZ SPREMSTVA
101. DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV ZAKONODAJE, KI DOLOČA
ORGANIZIRANOST IN FINANCIRANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI
102. DELOVNA SKUPINA ZA CELOVITO OBRAVNAVO PROBLEMATIKE
IZBRISANIH
103. DELOVNA SKUPINA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIZIJO
UVRSTITEV DELOVNIH MEST IN NAZIVOV V PLAČNI SKUPINI C3 IN ODPRAVO
UGOTOVLJENIH ANOMALIJ
104. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV SISTEMSKIH
UKREPOV ZA PREPREČEVANJE DAVČNIH UTAJ PRI ZAVEZANCIH, KI POSLUJEJO Z
GOTOVINO
105. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV MOŽNOSTI ZA
UVELJAVITEV 37. ČLENA AKTA O PRISTOPU ČEŠKE REP., REP. ESTONIJE, REP.
CIPER, REP. LATVIJE, REP. MADŽARSKE, REP. MALTE, REP. POLJSKE, REP.
SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REP.K EVROPSKI UNIJI
106. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PODPORO SKRBNIKU OSREDNJE
SPLETNE STRANI ZA PODROČJE FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA
107. DELOVNA SKUPINA VLADE RS ZA REVIZIJO UVRSTITEV DELOVNIH
MEST IN NAZIVOV INŠPEKTORJEV IN PRISTANIŠKIH NADZORNIKOV V PLAČNI
SKUPINI C6 IN ODPRAVO UGOTOVLJENIH ANOMALIJ
108. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IZRAČUNOV STROŠKOV LETENJA Z
LETALOM DASSAULT FALCON 2000 EX
109. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA e-SOCIALA – ZAGOTOVITEV
PODATKOVNIH VIROV ZA IZVAJANJE ZAKONA O UPRAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH
SREDSTEV
110. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ZAKONA O AVTOHTONI ITALIJANSKI
IN MADŽARSKI NARODNI SKUPNOSTI
111. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA SPREMLJANJE DRŽAVNEGA NAČRTA
ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI
112. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE SPORAZUMA O
ZAPOSLOVANJU VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV V MINISTRSTVU ZA
OBRAMBO – SLOVENSKA VOJSKA, MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE – POLICIJA
IN MINISTRSTVU ZA FINANCE – CARINSKA UPRAVE
113. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA EVALVACIJO DOSEDANJIH
POSTOPKOV PRI PROSTORSKEM UMEŠČANJU DRŽAVNE CESTE OD PRIKLJUČKA NA
AVTOCESTI A1 PRI ŠENTRUPERTU DO PRIKLJUČKA VELENJE JUG
114. DELOVNA SKUPINA ZA KOORDINACIJO RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA IN
USKLAJEVANJA UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE
115. DELOVNA SKUPINA – SREDNJEROČNI MAKROEKONOMSKI OKVIR IN
FISKALNO PRAVILO
116. DELOVNA SKUPINA – PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
117. DELOVNA SKUPINA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INFORMACIJSKA
TEHNOLOGIJA
118. DELOVNA SKUPINA – TRG DELA
119. DELOVNA SKUPINA – IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
120. DELOVNA SKUPINA – KULTURA
121. DELOVNA SKUPINA – ENERGETIKA
122. DELOVNA SKUPINA – PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA
123. DELOVNA SKUPINA – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN
PREHRANA
124. DELOVNA SKUPINA – OKOLJSKA IN PROSTORSKA POLITIKA
125. DELOVNA SKUPINA – SOCIALNA POLITIKA
126. DELOVNA SKUPINA – ZDRAVSTVENO VARSTVO
127. DELOVNA SKUPINA – NACIONALNA VARNOST, OBRAMBA IN ZUNANJE
ZADEVE
128. DELOVNA SKUPINA – UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE
129. DELOVNA SKUPINA – KREPITEV INSTISTUCIJ PRAVNE DRŽAVE,
SVOBODE IN VARNOSTI
130. MEDRESORSKA SKUPINA ZA IZVAJANJE DRUGE FAZE SVETOVNEGA
PROGRAMA ZA IZOBRAŽEVANJE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
131. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA SLOVENSKEGA
KULTURNO-INFORMACIJSKEGA CENTRA V AVSTRIJI (SKICA)
132. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NOVE STRATEGIJE OBVLADOVANJA
GOSPODARSKE KRIMINALITETE V REPUBLIKI SLOVENIJI
133. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE CELOVITE
PROSTORSKE ZASNOVE MATIČNEGA KRASA, KI BO IZDELANA V OKVIRU
PARTNERSKEGA ČEZMEJNEGA PROJEKTA KRAS-CARSO
134. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ZAKONA O
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
135. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAKONA O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
136. DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE NAČINA POVEZOVANJA
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA Z RAZVOJNIM NAČRTOVANJEM NA REGIONALNI RAVNI
137. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA IZVAJANJE RESOLUCIJE
O TRAJNOSTNEM RAZVOJU DINARSKEGA GORSTVA
138. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO CELOVITE
INSTITUCIONALNE UREDITVE PODROČJA ZAGOTAVLJANJA ENAKOSTI IN VARSTVA
PRED DISKRIMINACIJO
139. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA ZELENO DAVČNO REFORMO
140. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PROJEKT PREDSEDOVANJA
REPUBLIKE SLOVENIJE ORGANOM EVROPSKIH ŠOL
141. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SODELOVANJE S CENTROM
JUGOVZHODNE EVROPE ZA ODKRIVANJE IN PREGON KAZNIVIH DEJANJ
142. DELOVNE SKUPINE, področje EU
143. DELOVNA SKUPINA ZA EVROPSKE ZADEVE
144. DELOVNA SKUPINA ZA SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE
145. DELOVNA SKUPINA “LIZBONSKA STRATEGIJA”
146. DELOVNA SKUPINA “VARNOST IN OBRAMBA”
147. DELOVNA SKUPINA “MEDNARODNA RAZVOJNA POMOČ”
148. DELOVNA SKUPINA “STRUKTURNA IN REGIONALNA POLITIKA
149. DELOVNA SKUPINA “PRISELJEVANJE IN AZIL”
150. DELOVNA SKUPINA “POLICIJSKO SODELOVANJE IN DROGE”
151. DELOVNA SKUPINA “PRAVOSODNO SODELOVANJE”
152. DELOVNA SKUPINA “CIVILNA ZAŠČITA”
153. DELOVNA SKUPINA ZA MAKROEKONOMSKO POLITIKO IN EMU
154. DELOVNA SKUPINA “FINANČNE STORITVE IN PROSTO GIBANJE
KAPITALA”
155. DELOVNA SKUPINA “OBDAVČENJE”
156. DELOVNA SKUPINA “PRORAČUN”
157. DELOVNA SKUPINA “CARINSKA UNIJA”
158. DELOVNA SKUPINA “ZAKONODAJNE ZADEVE”
159. DELOVNA SKUPINA “STATISTIKA”
160. DELOVNA SKUPINA “ENERGIJA IN EUROTOM”
161. DELOVNA SKUPINA “PROST PRETOK BLAGA IN STORITEV TER
ZAŠČITA POTROŠNIKOV”
162. DELOVNA SKUPINA “NOTRANJI TRG”
163. DELOVNA SKUPINA “SKUPNA TRGOVINSKA POLITIKA”
164. DELOVNA SKUPINA “VARSTVO KONKURENCE IN DRŽAVNE POMOČI”
165. DELOVNA SKUPINA “INDUSTRIJSKA POLITIKA IN PODJETNIŠTVO
166. DELOVNA SKUPINA “TELEKOMUNIKACIJE, POŠTNE STORITVE IN
STORITVE INFORMACIJSKE DRUŽBE”
167. DELOVNA SKUPINA “ZNANOST, RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO”
168. DELOVNA SKUPINA “PROST PRETOK OSEB”
169. DELOVNA SKUPINA “DELO IN SOCIALNE ZADEVE”
170. DELOVNA SKUPINA ZA SKLOP “KMETIJSTVO”
171. DELOVNA SKUPINA “VETERINARSKE IN FITOSANITARNE ZADEVE”
172. DELOVNA SKUPINA “RIBIŠTVO”
173. DELOVNA SKUPINA “JAVNO ZDRAVJE”
174. DELOVNA SKUPINA “OKOLJE”
175. DELOVNA SKUPINA “PROMET”
176. DELOVNA SKUPINA “IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN MLADI”
177. DELOVNA SKUPINA “KULTURA IN AVDIOVIZUALNA POLITKIKA”
178. KOMISIJA ZA IZVAJANJE ZAKONA O POPRAVI KRIVIC
179. KOMISIJA ZA POPOTRESNO OBNOVO OBJEKTOV
180. KOMISIJA ZA PLAZOVE
181. STROKOVNA KOMISIJA ZA IZBIRO KONCESIONARJA NA PODLAGI
UREDBE O NAČINU, PREDMETU IN POGOJIH IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE RAVNANJA Z IZRABLJENIMI AVTOMOBILSKIMI GUMAMI
182. STROKOVNA KOMISIJA ZA IZBIRO KONCESIONARJEV ZA OPRAVLJANJE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z IZRABLJENIMI MOTORNIMI VOZILI
183. KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC NESREČ NA STVAREH
184. SVET ZA VARSTVO OKOLJA
185. ZNANSTVENI ODBOR ZA DELO Z GENSKO SPREMENJENIMI ORGANIZMI
V ZAPRTEM SISTEMU
186. ZNANSTVENI ODBOR ZA NAMERNO SPROŠČANJE GENSKO SPREMENJENIH
ORGANIZMOV V OKOLJE IN DAJANJE IZDELKOV NA TRG
187. STROKOVNA KOMISIJA ZA OCENJEVANJE PONUDB GLEDE JAVNEGA
RAZPISA ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA POSAMEZNO DIMNIKARSKO OBMOČJE
188. KOMISIJA ZA RAVNANJE Z GENSKO SPREMENJENIMI ORGANIZMI
(GSO)
189. ARHIVSKA KOMISIJA
190. KOMISIJA VLADE RS ZA NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJSKIH
POGODB NA PODROČJU RUDARSTVA
191. STROKOVNA KOMISIJA ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE
ELEKTROGOSPODARSTVA
192. STROKOVNA KOMISIJA ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE
PREMOGOVNIŠTVA
193. KOMISIJA ZA NADZOR IZVOZA BLAGA Z DVOJNO RABO
194. KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE V GOSPODARSTVU
195. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREGLED PRISPELIH
VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA PODELITEV RUDARSKE PRAVICE PRED IZDAJO
KONCESIJSKEGA AKTA IZ 15. ČLENA ZAKONA O RUDARSTVU
196. KOMISIJA ZA POSPEŠEVANJE MEDNARODNE MENJAVE
197. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KRIMINALITETE
198. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO MOŽNIH UKREPOV ZA
UVELJAVITEV MIGRACIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
199. KOMISIJA ZA UGOVOR VESTI VOJAŠKI DOLŽNOSTI
200. ODBOR KONVENCIJE O PRIZNAVANJU VISOKOŠOLSKIH KVALIFIKACIJ
V EVROPSKI REGIJI
201. SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
202. SVET ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE
203. ODBOR ZA PRIZNANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO
ODLIČNOST
204. KOMISIJA ZA AKREDITACIJO VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
205. ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZOISOVO NAGRADO, ZOISOVO
PRIZNANJE, PRIZNANJE AMBASADOR ZNANOSTI RS IN PUHOVA PRIZNANJA
206. KOMISIJA ZA DOLOČITEV OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK S
PREDNOSTJO
207. SVET ZA SISTEM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
208. PODKOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE PRI KOMISIJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA
209. KOMISIJA ZA PRITOŽBE IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZA JAVNE
USLUŽBENCE PRI ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE IN PRI PRAVOSODNIH ORGANIH
210. KOMISJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBRAVNAVANJE
PREDLOGOV PREDPISOV Z VIDIKA DOLOČB ZAKONA O JAVNI RABI SLOVENŠČINE
TER CILJEV JEZIKOVNE POLITIKE IN JEZIKOVNEGA NAČRTOVANJA
211. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA DRŽAVNE PROSLAVE
212. NACIONALNI SVET ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST
213. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠPORT
214. ODBOR ZA PODELJEVANJE BLOUDKOVIH PRIZNANJ
215. ODBOR ZA PODELJEVANJE NAGRAD REPUBLIKE SLOVENIJE NA
PODROČJU ŠOLSTVA
216. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO
IZOBRAŽEVANJE
217. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IN
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
218. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH
219. STROKOVNA KOMISIJA ZA IZDAJO PREDHONIH MNENJ V POSTOPKU
IZDAJE DOVOLJENJ ZA PROMET Z VOJAŠKIM OROŽJEM IN OPREMO
220. ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
221. DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV
SLOVENSKE VOJSKE V LETIH 1994- DO 2015
222. MEDRESORSKA STROKOVNA KOMISIJA ZA IZDAJO SOGLASIJ ZA
IZVEDBO ZAUPNIH NAROČIL
223. STALNA MEDRESORSKA ANALITIČNA SKUPINA
224. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA NATOVE RAZPISE
225. ODBOR NACIONALNEGA PRPGRAMA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
226. KOMISIJA ZA VODENJE POSTOPKOV O PRITOŽBAH ZOPER ODLOČBE,
KI JIH NA PRVI STOPNJI NA PODLAGI LETALSKIH PREDPISOV, KI VELJAJO V
REPUBLIKI SLOVENIJI, IZDA MINISTRSTVO PRISTOJNO ZA PROMET
227. SVET ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE REPUBLIKE SLOVENIJE
228. KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU
229. ZDRAVSTVENI SVET
230. SVET ZA ZDRAVJE
231. SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
232. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA KEMIJSKO VARNOST
233. KOMISIJA ZA STRATEŠKO BLAGO
234. KOMISIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC
235. KOMISIJA VLADE RS ZA DROGE
236. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV REGIONALNIH
DRŽAVNIH POMOČI ZA TEKOČE POSLOVANJE PODJETIJ
237. DELOVNA SKUPINA ZA ZASTOPANJE INTERESOV DRŽAVNIH ORGANOV
PRI IZVRŠEVANJU ZAKONA O GLAVNEM MESTU
238. OŽJA DELOVNA SKUPINA ZA ZASTOPANJE INTERESOV DRŽAVNIH
ORGANOV PRI IZVRŠEVANJU DOLOČB ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE
SLOVENIJE
239. SVET ZA NACIONALNO VARNOST
240. SEKRETARIAT SVETA ZA NACIONALNO VARNOST
241. KOMISIJA ZA SPREMLJANJE AKCIJSKEGA PROGRAMA ZA INVALIDE
2007-2013
242. KOMISIJA ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC DELA Z AZBESTOM
243. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ODKRIVANJE IN
PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA ZA ČRNO
244. KOMISIJA ZA POSTOPKE SPORAZUMEVANJA ZA PRIZNANJE ODŠKODNIN
OBOLELIH ZA POKLICNO BOLEZNIJO ZARADI AZBESTA
245. KOMISIJA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POKOJNINE POD
UGODNEJŠIMI POGOJI
246. STALNA KOMISIJA ZA URESNIČEVANJE SPORAZUMA MED VLADO RS IN
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ
247. STALNA KOMISIJA ZA URESNIČEVANJE SPORAZUMA MED VLADO RS IN
VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ
248. SVET ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK
249. KOMISIJA ZA ODLOČANJE O ODŠKODNINI ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ
250. KOMISIJA ZA INFORMACIJSKO VARNOST
251. STROKOVNA SKUPINA POD VODSTVOM MINISTRSTVA ZA FINANCE, KI
BO PREVERILA DEJANSKE UTEMELJENE STROŠKE ZA OPRAVLJENA NAROČILA PO
POGODBI O NAROČILU TER VIŠINO DEJANSKO UTEMELJENIH ODHODKOV ZA
IZRAČUN KONCESIJSKE DAJATVE
252. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNO-ZASEBNO
PARTNERSTVO
253. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO ROMSKE
SKUPNOSTI
254. MEDRESORSKO DELOVNO TELO ZA MEDNARODNO RAZVOJNO
SODELOVANJE
255. STALNA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA OMEJEVALNE UKREPE
256. STALNA AVTONOMNA STROKOVNA KOMISIJA ZA PRIPRAVO MNENJA O
USPOSOBLJENOSTI KANDIDATOV, KI NISO DIPLOMATI, ZA VODJO DIPLOMATSKEGA
PREDSTAVNIŠTVA ALI KONZULATA
257. KOMISIJA ZA SPREMLJANJE SPORAZUMA O ZAGOTAVLJANJU POSEBNIH
PRAVIC MADŽARSKE MARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI IN SLOVENSKE
NARODNE MANJŠINE V REPUBLIKI MADŽARSKI
258. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU
259. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE PO SVETU
260. SVET VLADE RS ZA URESNIČEVANJE NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
261. SKUPNO DELOVNO TELO VLADE RS ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVIMI
RASTLINAMI
262. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA NAPOTITEV OSEB V MEDNARODNE
CIVILNE MISIJE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE
263. SVET ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV
264. SVET ZA TERITORIALNO USKLAJEVANJE RAZVOJNIH POBUD
265. NACIONALNI USKLAJEVALNI ODBOR ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA LETA
PROSTOVOLJNIH DELAVNOSTI (2011)
266. SVET ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO
267. DRŽAVNA KOMISIJA IN REGIJSKE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE ŠKODE
OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER ZA PRIPRAVO PREDLOGOV ZA ODPRAVO
NJIHOVIH POSLEDIC
268. ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODELITEV DRŽAVNIH PRIZNANJ
NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA
269. STROKOVNA KOMISIJA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN CIVILNE
SVOBOŠČINE – ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
270. STROKOVNA KOMISIJA ZA KULTURO, UMETNOST TER TURIZEM – ZA
POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
271. STROKOVNA KOMISIJA ZA REKREACIJO, ZDRAVJE TER VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE – ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
272. STROKOVNA KOMISIJA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE TER
ČLOVEK, NARAVA IN DRUŽEBEN VREDNOSTE – ZA POSAMEZNO PODROČJE
PROSTOVOLJSKEGA DELA
273. DELOVNA SKUPINA ZA IMPLEMENTACIJO DIREKTIVE EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN SVETA 2005/36/ES O PRIZNAVANJU POKLICNIH KVALIFIKACIJ
274. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
PROSTOVOLJSTVA, PROSTOVOLJSKIH IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Pa še seveda izjemno pomemben  ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO !!! (12 zaposlenih znanstvenikov!?)

WordPress Themes