NABIRANJE ZDRAVILNIH RASTLIN V JULIJU

V teh dneh žanjemo ajdo, na­bi­ramo sle­ze­no­vec, pre­sli­co, ru­me­no la­ko­to, zdra­vil­ni či­stec, pla­vi­co, kmalu pri­de na vr­sto re­pik. Zdaj­le ra­ste tudi tav­žen­tro­ža. Si­cer pa je v tem ča­su mo­go­če na­re­di­ti šent­jan­že­vo olje, tink­turo iz tav­žen­tro­že, su­ši se zdra­vil­ni či­stec, pri­prav­lja se čaj iz ajde, ma­zi­lo in tinktura iz ru­me­ne la­ko­te, na­bi­ra se ber­ga­mot (Mo­na­dra didy­ma) za zbolj­šanje aro­me ča­jev in ti­mi­ja­ni, še po­seb­no citronski ti­mi­jan.

Glina in zdra­vil­ne rast­li­ne

Pri zdrav­lje­nju je po­mem­bno dvo­je: hlad­no na­ma­ka­nje ze­lišč, v ka­te­rem se ne uni­či­jo zdra­vil­ne učin­ko­vi­ne, ter upo­raba gli­ne z rast­li­na­mi, ki od­ličÂ­no celi rane. Gli­no kom­bi­ni­ramo z zdra­vil­ni­mi rast­li­na­mi, na pri­mer z is­land­skim li­ša­jem za zdrav­lje­nje težÂ­ko ce­lji­vih ran. Gli­na je ne­ver­jet­no zdra­vil­na, pred­vsem zu­na­nje, v kom­bi­na­ci­ji z rast­li­na­mi: gli­na in is­landski li­šaj za rane, bri­no­ve ja­go­de v kom­bi­na­ci­ji s ki­som za ar­troz­na obo­le­nja ko­len.

Do­ma­ča le­kar­na

Kaj po­tre­bu­je­mo, če si ho­če­mo na­re­di­ti do­ma­čo le­kar­no: olje šent­jan­žev­ke, ma­zi­lo og­nji­ča, tink­tu­ro ko­pri­ve za rane, pike, he­mo­roi­de, otr­de­lost vra­tu, ope­kli­ne, ti­mi­ja­no­vo tink­tu­ro, da pre­že­ne­mo preh­lad­na obo­le­nja, tink­tu­ro div­je­ga ko­sta­nja za kr­če, gli­vi­ce, ven­ska obo­le­nja, kak­šno smol­na­to ma­zi­lo za pre­kr­vavi­tev. Za sončÂ­ne ope­kli­ne pa olje šent­jan­žev­ke in gel iz alo­je vere.

WordPress Themes