9 Signs You Have Magnesium Deficiency and How to Cure It – googlov prevod je pod angleškim besedilom

magnesium3postMagnesium is arguably the most important mineral in the body. According to Dr. Norman Shealy”Every known illness is associated with a magnesium deficiency and it’s the missing cure to many diseases.” Not only does Magnesium help regulate calcium, potassium and sodium, but Magnesium (Mg) is essential for cellular health and is a critical component of over 300 biochemical functions in the body. Even glutathione, your body’s most powerful antioxidant that has even been called “the master antioxidant,” requires magnesium for its synthesis. Unfortunately, most people are not aware of this and millions suffer daily from magnesium deficiency without even knowing it.

Causes of Magnesium Deficiency

Once thought to be relatively rare, magnesium deficiency is more common than most physicians believe. Here’s why:

Soil depletion, genetically modified organisms (GMO) and the chemicals in our food have created a recipe for disaster. As minerals are removed, stripped away, or no longer available in the soil, the percentage of magnesium present in food has decreased.

Digestive disease, like leaky gut can cause malabsorption of minerals including magnesium. Today, there are hundreds of millions of people who aren’t absorbing their nutrients. Also, as we age our mineral absorption tends to decrease, so the probability of having a deficiency increases across the board.

Chronic disease and medication use is at an all-time high. Most chronic illness is associated with magnesium deficiency and lack of mineral absorption. Medications damage the gut which is responsible for absorbing magnesium from our food.

Should you worry about magnesium (Mg) deficiency?

Maybe, maybe not, it all depends on your risk factors and presenting symptoms which are covered in this article. Also, approximately 80% of people have low levels of magnesium so the chances are you are probably deficient. Take note of this… only 1% of magnesium in your body is in your bloodstream, so often you can have deficiency and it would not even be discovered by a common blood test.

Most Common Magnesium Deficiency Symptoms

legcramps2Many people that are magnesium deficient may not even know it. But here are some key symptoms to look out for that could indicate if you are deficient:

Leg Cramps
70% of adults and 7% of children experience leg cramps on a regular basis. But leg cramps can more than a nuisance; they can also be downright excruciating! Because of magnesium’s role in neuromuscular signals and muscle contraction, researchers have observed that magnesium deficiency is often to blame. More and more health care professionals are prescribing magnesium supplements to help their patients. Restless leg syndrome is another warning sign of a magnesium deficiency. To overcome both leg cramps and restless leg syndrome you will want to increase your intake of both magnesium and potassium.

Insomnia
Magnesium deficiency is often a precursor to sleep disorders such as anxiety, hyperactivity and restlessness. It has been suggested that this is because magnesium is vital for GABA function, an inhibitory neurotransmitter known to “calm” the brain and promote relaxation. Taking around 400mg of magnesium before bed or with dinner is the best time of day to take the supplement. Also, adding in magnesium rich foods during dinner like spinach may help.

Muscle Pain / Fibromyalgia
A study published in Magnesium Research examined the role magnesium plays in fibromyalgia, and uncovered that increasing magnesium consumption reduced pain and tenderness and also improved immune blood markers. Oftentimes linked to autoimmune disorders, this research should encourage fibromyalgia patients because it highlights the systemic effects that magnesium supplements have on the body.

anxiety2Anxiety
As magnesium deficiency can affect the central nervous system, more specifically the GABA cycle in the body, it’s side effects can include irritability and nervousness. As the deficiency worsens it causes high levels of anxiety and in severe cases depression and hallucinations. Magnesium is needed for every cell function from the gut to the brain, so it is no wonder that it affects so many systems.

High Blood Pressure
Magnesium works partnered with calcium to support proper blood pressure and protect the heart. So when you are magnesium deficient, often you are also low in calcium and tend towards hypertension or high blood pressure. A study with 241,378 participants published in the American Journal of Clinical Nutrition uncovered that a diet high in magnesium foods could reduce the risk of a stroke by 8%. This is profound considering that hypertension causes 50% of ischemic strokes in the world.

Type II Diabetes
One of the 4 mains causes of magnesium deficiency is type II diabetes but it is also a common symptom. UK researchers, for example, uncovered that of the 1,452 adults they examined low Mg levels were 10.51 times more common with new diabetics and 8.63 times more common with known diabetics. As expected from this data, diets rich in Mg has been shown to significantly lower the risk of type 2 diabetes because of magnesium’s role in sugar metabolism. Another study discovered that the simple addition of magnesium supplementation (100 mg/day) lowered the risk of diabetes by 15%!

Fatigue
Low energy, weakness and fatigue are common symptoms of magnesium deficiency. Most chronic fatigue patients are also magnesium deficient. The University of Maryland Medical Center reports that 300 – 1,000 mg of Magnesium per day can help, but you do also want to be careful as too much Mg can also cause diarrhea. If you experience this side effect you can simply reduce your dosage a little until the side effect subsides.

migraineMigraine Headaches
Magnesium deficiency has been linked to migraine headaches due of its importance in balancing neurotransmitters in the body. Double-blind placebo-controlled studies have proven that 360 – 600mg of magnesium daily reduced the frequency of migraine headaches by up to 42%.

Osteoporosis
The National Institute of Health reports that, “The average person’s body contains about 25 grams of magnesium, and about half of that is in the bones.” This is important to realize, especially for the elderly, who are at risk of bone weakening. Thankfully, there’s hope! A study published in Biology Trace Element Research uncovered that supplementing with magnesium slowed the development of osteoporosis “significantly” after just 30 days. In addition to taking magnesium supplement, you will also want to consider getting more vitamin D3 and K2 to naturally build bone density.

To learn more about how to increase your Magnesium naturally in your food check out our article on Magnesium Benefits Plus Top 10 Magnesium Rich Foods!

Dr. Josh Axe is on a mission to provide you and your family with the highest quality nutrition tips and healthy recipes in the world. To learn more attend his free Natural Cures Summit or visit his website for more valuable health information!

GOOGLOV PREVOD

magnesium3postMagnesium je verjetno najbolj pomemben mineral v telesu. Po mnenju dr Norman Shealy “Vsaka znana bolezen povezana s pomanjkanjem magnezija in to manjka zdravilo za številne bolezni.” Ne samo, da Magnezij pomaga uravnavati kalcij, kalij in natrij, ampak magnezija (Mg) je bistvenega pomena za celično zdravje in je pomemben del več kot 300 biokemičnih funkcij v telesu. Tudi glutation, vašega telesa najmočnejši antioksidant, ki je bil celo imenovan “master antioksidant,” potrebuje magnezij za njegovo sintezo. Na žalost večina ljudi ne zaveda tega in milijone trpijo vsak dan od pomanjkanja magnezija, ne da bi vedel.

Vzroki Magnezij pomanjkljivost

Ko je mislil, da je razmeroma redka, je pomanjkanje magnezija je bolj pogosto kot večina zdravnikov verjeti. Tukaj je, zakaj:

Izčrpavanje tal, ki so gensko spremenjeni organizmi (GSO) ter kemikalije v naši hrani ustvaril recept za katastrofo. Ker so odstranili minerali, slekli, ali pa ni več na voljo v tla, se je odstotek magnezija v živilih zmanjšala.

Prebavne bolezni, kot so preluknjani črevesju lahko povzroči malabsorpcijo mineralov, vključno z magnezijem. Danes obstaja na stotine milijonov ljudi, ki se ne absorbirajo hranljive snovi. Prav tako, kot smo starosti naša mineralna absorpcija se zmanjšuje, tako da je verjetnost, da ima pomanjkljivost povečuje na vseh področjih.

Kronična bolezen in zdravilo uporaba je na ves čas visoka. Najbolj kronična bolezen je povezana s pomanjkanjem magnezija in pomanjkanja absorpcijo mineralov. Zdravila poškoduje črevo, ki je odgovoren za absorbcijo magnezija iz hrane.

Bi morali skrbeti, magnezij (Mg), pomanjkanje?

Morda, morda pa tudi ne, je vse odvisno od vaše dejavnike tveganja in predstavljajo simptomi, ki so zajeti v tem članku. Prav tako, približno 80% ljudi, imajo nizko raven magnezija zato so možnosti, da ste verjetno pomanjkljivi. Bodite pozorni na to … samo 1% magnezija v telesu se nahaja v krvni obtok, tako pogosto imate lahko pomanjkanje in celo ne bi odkril skupni krvni test.
Najpogostejši Magnezij Simptomi pomanjkanja

legcramps2Many ljudi, ki so magnezijev pomanjkljivi niti ga ne sme vedeti. Ampak tukaj je nekaj ključnih simptomov pogledati ven, da bi lahko nakazovalo, če vam primanjkuje:

krči v nogah
70% odraslih in 7% otrok, ki doživljajo krče v nogah na redni osnovi. Vendar pa lahko krči v nogah več kot nadloga; so lahko tudi naravnost Boleč! Zaradi vloge magnezija pri živčno-mišičnih signalov in krčenje mišic, so raziskovalci ugotovili, da je pomanjkanje magnezija pogosto kriva. Vedno več zdravstvenih strokovnjakov predpisujemo magnezijeve dodatke za pomoč svojim pacientom. Sindrom nemirnih nog je še en opozorilni znak pomanjkanja magnezija. Da bi rešili tako krče v nogah in sindrom nemirnih nog boste želeli povečati vnos tako magnezija in kalija.

Insomnia
Pomanjkanje magnezija je pogosto predhodnik spati motnje, kot so anksioznost, hiperaktivnost in nemir. Predlagano je bilo, da je to zato, ker magnezij je ključnega pomena za delovanje GABA, zaviralnega nevrotransmiterja je znano, da “umiri” možgane in spodbuja sprostitev. Ob približno 400 mg magnezija pred spanjem ali z večerjo, je najboljši čas dneva, da bi dodatek. Prav tako, dodaja magnezij bogatih živil, med večerjo, kot špinačo lahko pomaga.

Muscle Pain / Fibromialgija
Študija, objavljena v magnezijev raziskave preučila vlogo magnezija igra v fibromialgiji in odkrili, da je naraščajoča poraba magnezija zmanjša bolečino in nežnost in izboljšane imuniteto tudi krvne markerje. Velikokrat povezano z avtoimunskih bolezni, je treba te raziskave spodbujajo bolnike, fibromialgija, ker kaže na sistemske učinke, ki so magnezijevi dodatki na karoseriji.

anxiety2Anxiety
Saj lahko pomanjkanje magnezija vpliva na centralni živčni sistem, natančneje na GABA cikel v telesu, to je stranski učinki lahko vključujejo razdražljivost in živčnost. Kot pomanjkljivost poslabša povzroča visoko stopnjo anksioznosti in v hujših primerih depresije in halucinacije. Magnezij je potreben za vsako funkcijo celic iz črevesja v možgane, zato ni čudno, da to vpliva toliko sistemov.

Visok krvni tlak
Magnezij deluje solastnik s kalcijem, naj podpre ustrezen krvni tlak in ščiti srce. Torej, če ste magnezij pomanjkljivi, pogosto tudi z majhno vsebnostjo kalcija in težijo k hipertenzija ali visok krvni tlak.Študija s 241.378 udeležencev, objavljena v American Journal of Clinical Nutrition odkrili, da lahko prehrana z veliko magnezija živilom zmanjša tveganje za možgansko kap za 8%. To je globoko razmišlja, da visok krvni tlak povzroča 50% ishemičnih možganskih kapi v svetu.

Sladkorna bolezen tipa II
Eden od 4 omrežne vzrokov pomanjkanja magnezija je diabetesa tipa II, vendar pa je tudi pogost simptom. Raziskovalci UK, na primer odkrili, da je od 1452 odraslih, ki jih pregledajo nizke vrednosti Mg bilo 10,51-krat več skupnega z novimi diabetike in 8,63-krat več skupnih z znanimi diabetike. Kot je bilo pričakovati od teh podatkov, je bila prehrana bogata z Mg pokazal pomembno zmanjšuje tveganje za nastanek sladkorne bolezni zaradi vlogi magnezija pri presnovi sladkorja tipa 2. Druga študija je odkrila, da enostavno dodajanje magnezijevega dopolnjevanja (100 mg / dan) zniža tveganje za sladkorno bolezen s 15%!

utrujenost
Nizka energija, šibkost in utrujenost, so pogosti simptomi pomanjkanja magnezija. Večina bolnikov s kronično utrujenost tudi magnezij pomanjkljivi.University of Maryland Medical Center poroča, da je 300 – lahko 1.000 mg magnezija na dan pomaga, vendar vam tudi želim biti previdni, saj preveč Mg lahko povzroči tudi drisko. Če se vam pojavi ta neželeni učinek, ki ga lahko preprosto zmanjšati odmerjanje malo, dokler neželeni učinek ne mine.

migraineMigraine Glavoboli
Pomanjkanje magnezija je povezan z migrenskih glavobolov zaradi njenega pomena za uravnoteženje nevrotransmiterjev v telesu. Dvojno slepih, s placebom nadzorovane študije so dokazale, da je 360 – 600 mg magnezija na dan zmanjša pogostost migrenskih glavobolov, ki jih do 42%.

osteoporoza
Nacionalni inštitut za zdravje poroča, da “telo povprečnega človeka vsebuje približno 25 gramov magnezija, in približno polovica, ki je v kosti.” To je pomembno, da se zavedaš, zlasti za starejše, ki so v nevarnosti, kosti slabitve. K sreči obstaja upanje!Študija, objavljena v biologiji sledeh raziskave odkrili, da dopolnjuje z magnezijem upočasni razvoj osteoporoze “znatno” po samo 30 dneh. Poleg tega, da ob magnezijevo dopolnilo, boste prav tako želeli razmisliti pridobivanje več vitamina D3 in K2 naravno izgradnjo kostne gostote.

Če želite izvedeti več o tem, kako povečati svoj ​​magnezij naravno hrano oglejte naš članek o magnezijev Prednosti Plus Top 10 magnezijem bogate hrane!

Dr Josh Axe je na misijo za vas in vašo družino z najvišjo kakovost prehranskih nasvetov in zdravih receptov na svetu zagotoviti. Če želite izvedeti več obiskovati svoj ​​prosti naravnih zdravil vrha ali obiščite njegovo spletno stran za več dragocenih informacij o zdravju!

WordPress Themes