7 preprostih načinov, da se odmašijo žile – prevod google

Vsi želimo živeti dolgo življenjsko dobo, vendar ste vedeli, jesti teh preprostih živil Znanstveno je dokazano, da se prepreči in v nekaterih primerih obrne # 1 vzrok smrti v sodobnem svetu?

Statistično, ateroskleroza (progressive zamašitve arterij) je # 1 morilec na planetu.Kompleksen proces, ki vključuje avtoimunosti, okužba, prehranskih nezdružljivosti, in veliko znanih in neznanih dejavnikov, da je – kljub konvencionalnimi medicinskimi mnenji – v celoti preprečiti, in v nekaterih primerih reverzibilen.

Tukaj je recenzirana, objavljena raziskava dokazuje dejstvo:
1. B Vitamini:

Ja, nekaj tako enostavno, kot je dodal vir B-kompleksa na vaš režim lahko prepreči kamiona za bolezni srca, da sprejme vaše življenje prezgodaj.Podvojila slepa, randomizirana študija, objavljena leta 2005 v reviji Ateroskleroza je ugotovila, da preprosto poseg z uporabo 2,5 mg folne kisline, 25 mg vitamina B6 ter 0,5 mg vitamin B12 za 1 leto, povzročilo bistveno zmanjšanje debeline arterijske (kot merjena s intima medijev thickeness) [1] Tudi niacin [2] -. [3] ali folna kislina [4] -5] sam je bil kažejo, da ima ta učinek pri pacientih. [Opomba: Vedno se odločijo za naravne vire vitaminov B-skupine, vključno s probiotičnimi dopolnitev (ki proizvajajo celotnega dopolnilo za vas), ali celo ekstrakta hrane, v primerjavi s sintetičnimi ali pol-sintetičnih vitaminov, ki so žal, prevladujejo na trgu danes ].
2. Česen:

Kot smo že obširno dokumentirano, lahko česen reši življenje. Česen je bilo ugotovljeno, da nazadovati plaka nastane v arterijah, med veliko drugih koristi za zdravje lahko rešuje življenja. [6]

3. Pomegranate:

Ta super celjenje sadje bilo ugotovljeno, da regresijo plaka nastane v arterijah, [7] -8], kot so pokazale, da se zagotovi, vključno z zamenjavo funkcijo jajčnikov sesalcev!
4. kislim zeljem:

Kimchi, pojavi Korean recept, ki vključuje kislim zeljem, vroče poper in razne druge sestavine, vključno fermentirane ribe, na stojnici na aterosklerotičnega procesa v živalskem modelu. [9] Poleg tega seve dobrih bakterij v Kimchi je bilo ugotovljeno, sposobna ponižujoče strupene kemikalije, ki lahko dodatno telesna poškodba.
5. L-arginin:

Ta aminokislina je lahko preprečevanje arterijske izbočenost – do zmanjšanja 24%! -. Pri živalskem modelu [10] – [11] smo opravili obsežen pregled literature o arginina in so ugotovili, da je v več kot 30 študij dokazuje to dejstvo dodatek k 150 znanih koristi za zdravje, ki ga je možno rešitev osnovnega disfunkcijo povezana z boleznimi srca in ožilja: endotelija, z nič manj kot 20 študij, ki dokazujejo to dejstvo.

6. Kurkuma:

(Kurkumin): primarni polifenol v Indijskem začimba kurkuma, imenovano kurkumin je bilo ugotovljeno, da je odlična cardioprotective, z več kot 30 študij dokazuje to dejstvo. Ena od študij je pokazala, da kurkumin preprečiti poškodbe žil, povezanih z blokado (zasedba neointima). [12]
7. Sesame Seed:

Verjetno ena izmed najbolj underappreciated super živil na planetu, sezamovo seme, ki smo pokazali, je enako učinkovit kot Tylenol za artritične bolečine, so lahko odlično cardioprotective snov, idealna za preprečevanje napredovanje ateroskleroze. Ena študija na živalih ugotovili, da je bila sposobna preprečiti nastanek ateroskleroze lezij. [13]

To je majhen vzorec naravnih posredovanjih na podlagi dokazov za preprečevanje in / ali zmanjšanje bolezni srca in ožilja. Imamo veliko večji nabor študij na več kot 200 naravnih snovi, ki lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt in s tem povezanih pogojev povezanih bolezni srca.

Ne pozabite, bolezni srca ni naraven proces, ki ga moramo sprejeti kot neizogibno temelji na družinsko anamnezo zastarelo temeljijo na genskem modelu tveganja človeške bolezni. Naše vsakdanje odločitve, zlasti glede tega, kaj smo se odločili, da bomo jesti ali ne jesti, so v prvi vrsti. Mi lahko uporabite hrano, kot je medicina, odluščenje farmacevtske industrije meme, da moramo statine, da bi preprečili “neizogibna”. Prevzamejo nadzor nad svojim zdravjem s prehrano, in spoznali, da je hrana, je edino zdravilo, ki bo tako nas neguje in zdraviti svoje telo na način, ki bo ustvarila trajno zdravje.

ORIGINALNO BESEDILO JE TUKAJ…

We all want to live a long life, but did you know eating these simple foods has been proven scientifically to prevent and in some cases reverse the #1 cause of death in the modern world?

Statistically, atherosclerosis (the progressive clogging of the arteries) is the #1 killer on the planet.  A complex process, involving autoimmunity, infection, dietary incompatibilities, and many known and unknown factors, it is – despite conventional medical opinion – entirely preventable, and in some cases reversible.

Here is the peer-reviewed, published research proving the fact:
1. B Vitamins:

Yes, something as simple as adding a source of B-complex to your regimen can prevent the juggernaut of heart disease from taking your life prematurely. A doubled-blind, randomized study, published in 2005, in the journal Atherosclerosis found that a simple intervention using 2.5 mg folic acid, 25 mg Vitamin B6, and 0.5mg Vitamin B12 for 1 year, resulted in significant reductions in arterial thickness (as measured by intima media thickeness).[1] Even niacin[2]-[3]or folic acid[4]-5] alone has been show to have this effect in patients. [Note: Always opt for natural sources of the B-group vitamins, including probiotic supplementation (which produce the entire complement for you), or a whole food extract, versus synthetic or semi-synthetic vitamins which, sadly, predominate on the market today].
2. Garlic:

As we have documented extensively previously, garlic can save your life. Garlic has been found to regress plaque buildup in the arteries, among many other potentially life-saving health benefits.[6]

3. Pomegranate:

This super healing fruit has been found to regress plaque buildup in the arteries,[7]-8] as well as being demonstrated to provide , including replacing the function of the mammalian ovary!
4. Fermented Cabbage:

Kimchi, a Korean recipe, which includes fermented cabbage, hot pepper, and various other ingredients, including fermented fish, appears to stall the atherosclerotic process in the animal model.[9] Additionally, strains of good bacteria in kimchi have been found capable of degrading toxic chemicals that can additional bodily harm.
5. L-Arginine:

This amino acid is capable of preventing arterial thickening – up to 24% reduction! — in the animal model.[10]-[11]We have done an extensive literature review on arginine supplementation and have found that in over 30 studies demonstrating this fact addition to 150 known health benefits, it is capable of addressing the underlying dysfunction associated with cardiovascular disease: endothelial dysfunction, with no less than 20 studies proving this fact.

6. Turmeric:

(Curcumin): the primary polyphenol in the Indian spice turmeric known as curcumin has been found to be an excellent cardioprotective, with over 30 studies demonstrating this fact. One study found that curcumin prevented damage to the arteries associated with blockage (neointima formation).[12]
7. Sesame Seed:

Probably one of the most underappreciated super foods on the planet, sesame seed, which we have shown is as effective as Tylenol for arthritic pain, may be an excellent cardioprotective substance, ideally suited for preventing the progression of atherosclerosis. One animal study found it was capable of preventing atherosclerosis lesion formation.[13]

This is a small sample of evidence-based natural interventions for cardiovascular disease prevention and/or regression. We have a much larger set of studies on over 200 natural substances capable of reducing the risk of heart attack and related heart disease related conditions.

Remember, heart disease is not a natural process, that we must accept as inevitable based on family history of an outdated gene-based model of human disease risk. Our daily decisions, especially regarding what we decide we are going to eat or do not eat, are first and foremost. We can use food as medicine, sloughing off the pharmaceutical industry meme that we need statins to stave off the ‘inevitable.’ Take back control of your health with nutrition, and realize that food is the only medicine that will both nourish us and heal our bodies in a way that will produce lasting health.

WordPress Themes