ÄŒRNI RIBEZ – pr­vak zdrav­ja in oku­sa

Čr­ni ri­bez je pr­vak med pr­va­ki: vse­bu­je 3- do 5-krat to­li­ko vi­ta­mi­na C kot li­mo­ne, ven­dar je ta vi­ta­min le del­ček mno­ži­ce ko­rist­nih se­sta­vin čr­nih ja­god. V njem je tudi cela vr­sta rud­nin: so­raz­mer­no ve­li­ke ko­li­či­ne ka­li­ja, kal­ci­ja, mag­ne­zi­ja, fos­for­ja, že­le­za, ba­kra, man­ga­na, cin­ka, molib­de­na …

Kako ga shra­nju­je­mo

14-02 Čr­ni ri­bez spada med na­jod­por­nej­še vr­ste ja­go­dičÂ­ja, nje­go­va ko­ži­ca pa še močÂ­ne­je va­ru­je vse­bi­no ja­go­de kot pri be­lem ali rde­čem ri­be­zu. Čvr­sti in svet­le­či se plo­do­vi so zna­me­nje, da je ri­bez še do­kaj svež. V hla­dil­ni­ku se ohra­ni ne­kaj dni. Os­mu­ka­ne ja­go­de lah­ko za­mrz­ne­mo ali po­su­ši­mo. Čez noč na­mo­če­ne suhe ja­go­de so od­li­čen aro­ma­tičÂ­ni do­da­tek sad­nim so­la­tam in po­dob­nim je­dem. Naj­bolj­ši na­kup ri­be­za pa je go­to­vo iz­da­tek za ne­kaj sa­dik, ki jih po­sa­di­mo na pri­mer­nem me­stu v vrtu.

Či­sti kri in urav­na­va pre­sno­vo

Ri­bez vse­bu­je oko­li 6 odstot­kov slad­kor­ja, od sad­nih kis­lin pred­vsem ci­tron­sko. Ve­li­ko vi­ta­mi­na C (150 mg ali več v 100 gra­mih), za sad­je ve­li­ko vi­ta­mi­na E, an­to­cian­ska bar­vi­la, pek­ti­ne in še mar­si­kaj. V ljud­skem zdra­vils­tvu so ja­go­de črnega ri­be­za ce­nje­ne za laj­ša­nje rev­ma­tičÂ­nih bo­le­čin in te­žav s pro­ti­nom, kar ka­že nji­ho­vo ve­li­ko či­stil­no moč za kri in tki­va ali uravnava­nje pre­sno­ve na več rav­neh, od ce­ličÂ­ne­ga me­ta­bo­liz­ma na­prej. Čr­ni ri­bez spod­bu­ja de­lo­va­nje led­vic, pos­pe­šu­je pre­ba­vo in de­lu­je raz­ku­že­val­no. Z red­nim uži­va­njem čr­ne­ga ri­be­za pre­pre­či­mo raz­voj sla­bih bak­te­rij v de­be­lem čre­ve­su, ki se si­cer tako rade raz­bo­ho­ti­jo na ne­pre­bav­lje­nih os­tan­kih škro­ba in be­lja­ko­vin. Sve­že stis­njen sok čr­ne­ga ri­be­za zni­žu­je zvi­ša­no te­le­sno tempera­tu­ro, gr­gra­nje po­ma­ga pri vne­tem grlu. Å te­vil­ne se­sta­vi­ne čr­ne­ga ri­be­za sku­paj z bar­vi­li delujejo an­tiok­si­da­tiv­no – ta vr­sta sad­ja je ena najboljših vrst hra­ne za nev­tra­lizi­ra­nje prostih ra­di­ka­lov.

Ljud­sko zdra­vils­tvo pri­po­ro­ča čaj iz li­stov pri te­ža­vah z me­hur­jem.

Pri­pra­va

Čr­ni ri­bez je do­volj sla­dek in ima tako sa­mos­voj okus, da je kot na­lašč za zo­ba­nje na­rav­nost z grma. Iz nje­ga lah­ko de­la­mo so­ko­ve, lah­ko ga do­da­ja­mo k sadnim so­la­tam pri­prav­lja­mo dže­me. Po­vsem pre­pro­sto lah­ko na pri­mer na­re­di­mo pre­sno ri­be­zo­vo mar­me­la­do. Čr­ni ri­bez zme­ša­mo v me­šal­ni­ku in na vsa­ko sko­de­li­co do­da­mo dve do tri žli­ce medu.

Ri­be­zov sok

Ki­lo­gram ri­be­zo­vih ja­god do­bro zmečÂ­ka­mo ter pri­li­je­mo pol li­tra do li­ter vode. Pu­sti­mo stati če­trt do pol ure, nato sok pre­ce­di­mo sko­zi sito ali damo gošÂ­čo v ple­ni­co in z ro­ka­mi iz­ti­sne­mo čim več dra­go­ce­ne te­ko­či­ne. Sok po okusu os­la­di­mo z medom ali po­stre­že­mo oh­la­je­ne­ga s koc­ko ledu. Preo­sta­nek ja­god je upo­ra­ben za mar­me­la­do ali ga po­je­mo os­la­je­ne­ga z me­dom. Nanj lah­ko na­li­je­mo li­ter kisa in čez me­sec dni bo na­stal kis s čr­nim ri­be­zom, ki je svo­je­vrst­ne­ga okusa.

Pra­vi čaj s so­kom čr­ne­ga ri­be­za

Za os­ve­ži­len in po­živ­lja­joč na­pi­tek po­tre­bu­je­mo sko­de­li­co do­bre­ga pra­ve­ga ča­ja, ko­za­rec po zgor­njem re­cep­tu pri­prav­lje­ne­ga soka čr­ne­ga ri­be­za in žličÂ­ko do dve medu. Hla­den na­pi­tek pri­pra­vi­mo z oh­la­je­nim ča­jem in ne­kaj koc­ka­mi ledu.

Vir: Dario Cor­te­se, Sad­je – moč na­rav­ne hra­ne, ZaložÂ­ba KmečÂ­ki glas

WordPress Themes